Política ambiental

El grup Admiravisión, té com a missió tenir cura dels ulls de les persones així com de les persones globalment. Una organització compromesa amb la cura de la salut de les persones ha de estar-ho també amb la cura de l’entorn que les envolta i els permet la vida i la perpetuació de la mateixa a futures generacions. Per això, assumeix el compromís de desenvolupar la seva activitat amb el màxim respecte cap al medi ambient.

D’acord, el grup Admiravisión estableix la seva política ambiental en base als següents principis:

  1. Compliment de la legislació mediambiental vigent que ens resulta d’aplicació.
  2. Adscripció al pacte mundial de l’ONU i les seves recomanacions en matèria mediambiental.
  3. Conscienciació i motivació de l’equip humà sobre la importància de la seva contribució a la sostenibilitat mediambiental de l’activitat que exerceixen.
  4. Establiment d’objectius diaris de medi ambient, com ara estalvi energètic.
  5. Establiment de protocols de gestió de residus encaminats a minimitzar la producció de residus ia rebutjar els que no es pugui evitar generar de manera que es faciliti la reutilització dels que són susceptibles de la mateixa i que es garanteixi la correcta manipulació i destrucció dels que no ho són, posant especial cura en els que són perillosos per al medi ambient.
  6. Reducció al màxim de les impressions de paper. Disposant d’història clínica informatitzada, digitalitzant les imatges de proves diagnòstiques, guardant en arxius digitalitzats tota la documentació administrativa.
  7. Impressió del paper per les dues cares i reutilitzant el que només està imprès per una d’elles.
  8. Priorització de la selecció, avaluació i homologació de proveïdors que disposin de SGMA implantats o certificats.