Quan parlem d’anatomia ocular, distingim diversos segments: l’anterior i el posterior. Cadascun d’ells està formada per un conjunt d’elements, formant així el que coneixem com a anatomia ocular. Si vols concerla al detall, te l’expliquem.

Anatomia ocular, segments i cambres

El primer pas per a conèixer què constitueix l’anatomia ocular, és distingir les seves diferents parts. El segment anterior, està formada, així mateix, de la cambra anterior i la posterior. I de la mateixa manera, el segment posterior consta amb la seva pròpia cambra anterior i posterior. Com això pot sonar una mica complicat, veurem cada parts.

Segment anterior

Cambra (pol) anterior

 • Conjuntiva
 • Escleròtica (Esclera)
 • Còrnia
 • Iris (Separa C. Anterior de C. Posterior)
 • Pupil·la (Uneix C. Anterior amb C. Posterior)

Cambra (pol) posterior

 • Cos ciliar
 • Cristal·lí
 • Lligament suspensor del cristal·lí
 • Humor aquós

Segment posterior

El segment anterior està format per dues cambres, l’anterior i la posterior.

 • Coroides
 • Retina
 • Màcula
 • Fòvea
 • Humor vitri

partes del ojo en anatomia ocular

Segment anterior

Cambra (pol) anterior

Conjuntiva

Membrana mucosa transparent que entapissa el globus ocular des dels llimbs fins als fons de sac conjuntivals.

 • Conjuntiva bulbar: recobreix l’escleròtica
 • Conjuntiva tarsal: recobreix la part posterior de la parpella.
 • Canto intern de l’ull: carúncula, plec semilunar.

Per la seva exposició és susceptible a traumes, infeccions, al·lèrgies i pot inflamar-se i donar lloc a conjuntivitis.

Escleròtica

Membrana blanca, gruixuda, resistent i rica en fibres de col·lagen. És la capa més externa del globus ocular. Coneguda popularment com “el blanc dels ulls”

Formada per 3 capes:

 1. Fusca: la més interna i conté abundants gots.
 2. Fibrosa: composta principalment per fibres de col·lagen
 3. Epiesclera: la més externa, facilita el lliscament de l’ocular amb les estructures veïnes.

Cobreix 4/5 parts de l’ull aproximadament. Per darrere està perforada pel nervi òptic i per davant s’adapta a la còrnia a través de la línia que es coneix com a llimbs esclerocorneal.

Funcions principals: donar forma a l’ull i protegir els elements interns.

Còrnia

Estructura hemisfèrica i transparent situada en la part anterior de l’ull. Permet el pas de la llum i protegeix l’iris, la pupil·la i la cambra anterior. Té un gruix de 0.5mm en la zona central i 1mm aproximadament en la perifèria.

Funció principal: refracció i transmissió de la llum. El poder refractiu de la còrnia és d’aproximadament 43 diòptries. Contribueix a la major part del poder d’enfocament de l’ull, enfocament fix.

És el teixit amb major densitat de terminacions nervioses en el cos humà. Posseeix una rica trama de nervis sensitius provinents de la divisió oftàlmica del nervi trigemin. La concentració d’aquestes terminacions és d’entre 20-40 vegades major a la de la polpa dental i unes 600 vegades més a la de la pell, això implica que la lesió sobre una sola cèl·lula epitelial seria suficient per a provocar la percepció dolorosa.

Té una forma còncau-convexa, la part còncava (oval) està en contacte íntim amb la pel·lícula lacrimal precorneal, i la convexa o posterior està banyada per l’humor aquós.

La transparència de la còrnia depèn de:

 1. L’absència de vasos sanguinis i limfàtics.
 2. Quantitat adequada de proteoglucanos.
 3. Adequada hidratació.

Iris

És un diafragma circular de teixit pigmentari que regula la quantitat de llum que entra en l’ull. Situat darrere de la còrnia i just davant del cristal·lí,  separant la cambra anterior de la posterior.

La seva contracció està controlada pel SN Parasimpàtic (SNPS) i la dilatació pel SN Simpàtic (SNS), tots dos moviments són involuntaris.

Pupil·la

Orifici dilatable i contràctil situat en la part central de l’iris per on penetra la llum a l’interior del globus ocular.

Regula la quantitat de llum que arriba a la retina en la part posterior de l’ull. La seva grandària està controlada per dos músculs: l’esfínter de la pupil·la (tanca. SNPS. Llum intensa) i el múscul dilatador (obre. SNS. Escassa llum).

El seu diàmetre és de 3-4’5mm (5-9mm en la foscor).

Terminologia relacionada:

 • Midriasis: pupil·la dilatada.
 • Miosis: pupil·la contreta.
 • Anisocoria: les pulpil·les són de diferent grandària entre elles.
 • Disocoria: pupil·les irregulars.
 • Isocoria: pupil·les d’igual grandària.
 • Hiporeactiva: reaccionen poc a la llum.
 • Hiperactiva: reacciona dilatant-se en excés en reaccionar a la llum.
 • Normoreactiva: disminueix de grandària en reaccionar a la llum.

partes del ojo de la cámara anterior

Cambra (pol) posterior

Cos ciliar

Part situada entre l’iris i la retina (Ora *serrata) responsable de la producció d’humor aquós i del canvi de forma del cristal·lí per a una correcta acomodació (enfocament).

Consta de dues parts estructurals:

1- Processos filiessis: produeixen humor aquós

2- Múscul ciliar: canvia de forma al cristal·lí, modificant el poder  refractiu del cristal·lí, millorant l’enfocament.

Cristal·lí

Estructura transparent, incolora, flexible, biconvexa i *avascular situada darrere de l’iris i davant de l’humor vitri. Es troba sostingut pel lligament suspensor. Està envoltat per una càpsula transparent, elàstica i acel·lular (Cristaloide) la qual està connectada al múscul ciliar a través de la zònula de zinn.

És la lent de l’ull, enfoca els raigs lluminosos perquè formin una bona  imatge en la retina, independentment de la distància de l’objecte. Quan un raig de llum passa per de una substància transparent a una altra la seva trajectòria es desvia, això es coneix com a refracció. La llum es refracta en la còrnia i el cristal·lí i es projecta sobre la retina. El cristal·lí té una alta concentració de proteïnes el que augmenta l’índex de refracció.

20 diòptries del cristal·lí en estat relaxat (en la majoria de models d’ull), més 40 diòptries de la còrnia enfoquen en la retina els raigs emesos pels objectes llunyans.

Una altra de les seves funcions és la d’enfocar a diferents distàncies mitjançant un augment o disminució funcional de la seva curvatura i gruix (acomodació). A major edat menys capacitat d’acomodar, disminueix la permeabilitat de les proteïnes causant enduriment i pèrdua d’elasticitat. Aquest fenomen és conegut com a  presbícia o vista cansada.

D’altra banda, l’enduriment del cristal·lí també es produeix degut que les cèl·lules que el formen continuen reproduint-se durant tota la vida humana, augmentant el seu gruix. Les noves capes se superposen a les velles formant estructures concèntriques estratificades (Ex.: ceba). Això causa que el cristal·lí es opacifique provocant que la llum es dispersi dins de l’ull i no es pugui enfocar en la retina, creant imatges difuses (cataracta).

Lligament suspensor del cristal·lí

També conegut com a zònula de *zinn, zònula ciliar, fibres zonulars o *zúnula).

Trama complexa de *fibrillas elàstiques. Estabilitza el cristal·lí i facilita la seva acomodació. Està constituït per fibres (no és un teixit continu), permetent d’aquesta manera el pas de líquid des de la cambra posterior per darrere de l’iris fins a la cambra vítria. Està unit d’una banda al cos ciliar i per l’altre a la càpsula del cristal·lí.

Humor aquós

Líquid transparent de la cambra anterior de l’ull la funció principal del qual és nodrir i oxigenar les estructures del globus ocular que no tenen aportació sanguínia com la còrnia i el cristal·lí.

Compost en un 98% per aigua, en la qual estan dissoltes diverses substàncies com a proteïnes, enzims, glucosa, sodi i potassi.

Unes altres de les seves funcions és la funció estructural, ja que ajuda al fet que les estructures que formen la cambra anterior i posterior, que no poden romandre per si mateixes en la seva posició, es col·lapsin.

Finalment indicar que també contribueix a la refracció de la llum que penetra en l’ull perquè els raigs lluminosos convergeixin en la retina. La seva capacitat de refracció és menor que la del cristal·lí.

La pressió intraocular (PIO) exercida per l’humor aquós ha d’estar entre 12-20 mmHg. Si s’eleva es pot produir la malaltia coneguda com a glaucoma.

L’humor aquós es renova cada 90’en condicions normals.

esquema anatomía del ojo

Segment posterior

Coroides

Capa prima de teixit connectiu i profusament irrigada per vasos sanguinis que forma part d el capa intermèdia de la paret de l’ull. Es troba entre l’escleròtica i la retina.

Forma part de la ÚVEA (part vascular de l’ull situada per sota de l’escleròtica i composta per l’iris, el cos ciliar i la coroides).

La seva funció principal és mantenir una temperatura constant i nodrir algunes estructures del globus ocular com per exemple l’epiteli pigmentari.

La seva coloració és fosca a causa de la presència d’abundants vasos sanguinis i el seu contingut en melanina, característiques que ajuden a absorbir millor la llum i evitar la seva reflexió.

Curiositats: la mala visió dels albins es deu a la falta de melanina en aquesta membrana. L’efecte d’ulls vermells en les fotografies és degut a la reflexió de la llum sobre els abundants vasos sanguinis d’aquesta membrana.

Retina

Estructura complexa. Capa prima i parcialment transparent, està en contacte amb la cara interna de la *coroides i amb l’humor vitri. Sensible a la llum situada en la superfície interior de l’ull, és similar a una tela on es projecten les imatges.

La llum que incideix en la retina desencadena una sèrie de fenòmens químics i elèctrics que es tradueixen en impulsos nerviosos que són enviats cap al cervell pel nervi òptic.

Formada bàsicament per diverses capes de neurones interconnectades mitjançant sinapsis. Les úniques cèl·lules sensibles directament a la llum són els cons (adaptats a situacions de molta lluminositat i proporcionen la visió en color) i els bastons (funcionen en condicions de baixa lluminositat i proporcionen la visió en blanc i negre).

En l’adult la retina està formada pro una capa epitelial pigmentada externa, epiteli pigmentari, i una làmina interna, la retina neural o retina pròpiament dita, que conté elements semblants als del cervell, per la qual cosa pot considerar-se com una part especialment diferenciada del SNC (Sistema nerviós central).

En la superfície de la retina podem observar diverses estructures entre les quals destaquem:

– Papil·la o disc òptic: punt on el nervi òptic entra en el globus ocular, travessant la membrana escleròtica, la *coroides i finalment la retina. No té fotoreceptors pel que es diu punt cec.

– Màcula lútia: s’aprecia com una taca groga. Especialitzada en la visió fina dels detalls, és la zona de major agudesa visual i ens serveix entre altres coses per a poder llegir i distingir les cares de les persones. Característiques: menor gruix, absència de bastons, epiteli pigmentari més dens. La màcula es divideix en diverses zones:

– La fòvea: zona del centre de l màcula, una mica deprimida que presenta un color més fosc, pel fet que en ella només existeixen petits capil·lars. En el centre hi ha una zona amb absència de vascularització denominada *ZAF (zona *avascular *foveal),  considerada com el centre òptic.

– La foveola: s’observa com un reflex brillant en el centre de la fòvea.

– Ora serrata: és el límit anterior de la retina, existeix una nasal o medial i una altra lateral o temporal. Està en contacte amb el cos ciliar.

Humor vitri

Líquid gelatinós i transparent que emplena l’espai entre la superfície interna de la retina i la cara posterior del cristal·lí. És més dens que l’humor aquós. Manté la forma del globus ocular i aconsegueix una superfície de la retina uniforme perquè la recepció de les imatges sigui nítida.

Compost en un 99% per aigua, la resta consisteix en petites quantitats de clor,  sodi, glucosa, potassi, àcid hialurònic i proteïnes. Suposa quatre cinquenes parts del volum total de l’ull i manca de vascularització.

Es poden distingir tres parts:

 • La hialoides o membrana hialoidea: fina membrana que ho envolta per fora, existeix la hialoides posterior i l’anterior.
 • El cortex: porció perifèrica més densa.
 • Vitri central: posseeix menor densitat.

Al contrari que l’humor aquós l’humor vitri no es renova, ja que es forma durant la vida embrionària.

anatomia ocular de las venas del ojo

I fins aquí, les diferents parts de l’anatomia ocular. Esperem haver-te ajudat a resoldre els teus possibles dubtes. I si necessites ajuda oftalmològica, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Abrir en WhatsApp
1
¿Tienes alguna duda?
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?